Synergetische Relaties

Integraal ontwerpen vanuit meerwaarde

  1. ruimtelijke duurzaamheid
  2. ontwerpend onderzoek
  3. integraal ontwerpen

Het afgelopen jaar hebben we een ontwerpend onderzoek afgerond naar de wijze waarop we de meerwaarde van integraal ontwerpen concreet kunnen maken. Zo tastbaar dat het voor een opdrachtgever en eventuele andere partijen relevant wordt om in te investeren.

DUURZAME LEEFOMGEVING ALS NOODZAAK

We staan voor de grote opgave om een duurzame leefomgeving te creëren. Klimaatbestendig, natuurinclusief en circulair zijn enkele kernwoorden daarbij. De huidige ontwerppraktijk is veelal vaak vraaggestuurd vanuit de opdrachtgever. De primaire functionele en economische doelstellingen voor gebouwen zijn vaak leidend in deze vraagstelling en worden doorvertaald naar een concreet bouwbudget. In dit veelal lineaire lopende ontwerpproces wordt vaak pas aan het einde van de rit nadrukkelijk aandacht besteed aan de aangrenzende omgeving van het gebouw. De potentiële synergie tussen omgeving, gebouw en functie wordt hierdoor soms te laat of zelfs helemaal niet gezien. Dit leidt tot gemiste kansen.

Integrale afwegingen benoemen

Nodig zijn integrale afwegingen die de oorspronkelijke vraag met bijbehorend bouwbudget van de opdrachtgever overstijgen. Maar hoe maken we dit inzichtelijk en overtuigen we opdrachtgevers en andere betrokken actoren om vooraf te investeren in deze synergie?

Synergie concretiseren

De uitdaging die we aangingen in dit project - ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - was om de mogelijke synergie zodanig concreet te krijgen dat deze een rol kan spelen in een investeringsbeslissing. Daarbij hebben we ons laten inspireren door de methode van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse MKBA.

Waardenmodel maakt effecten inzichtelijk

Via interactieve sessies hebben we een eerste versie van een waardenmodel ontwikkeld. Dit model maakt de effecten van een ontwerpinterventie inzichtelijk op diverse schaalniveaus (van concreet naar abstract) alsmede de relatie met diverse actoren én hun belangen. Door het waardenmodel in de toekomst verder aan te vullen en tijdens gebruik in projecten vaker in te vullen hopen we een instrument te hebben gevonden dat ons helpt om onze duurzame ambities naar opdrachtgevers beter te beargumenteren. Daarnaast geeft het ons als ontwerper zo concreet mogelijk inzicht in de effecten van onze ontwerpkeuzes.

De rapportage [3.6 Mb] is hier te downloaden.

Deel dit project op