Erfgoed voor de toekomst

Masterplan ‘Op Stoom!’

  1. stedenbouw
  2. landschap
  3. integraal ontwerpen

In oktober 2020 kocht de gemeente Hof van Twente het 14 ha grote terrein van de voormalige Twentse Stoomblekerij in Goor met het doel het gebied te ontwikkelen tot een plek waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarbij zou een aantal karakteristieke bedrijfspanden behouden blijven. Om dat doel te realiseren schreef de gemeente in voorjaar 2021 een besloten competitie uit met de opgave het masterplan ‘Op stoom!’ te ontwikkelen voor het terrein.

Op basis van een treffende gebiedsanalyse en betrokken bewoners, bedrijven en partners zou het een prikkelend plan moeten worden. En er was een doorkijk naar de uitvoering gewenst, hoe de gemeente de komende 15 jaar van de visie tot uitvoering zou kunnen komen. Dit laatste ook met het oog op de financiële en technische uitvoerbaarheid van het plan.

IAA Architecten diende samen met Eelerwoude uit Goor een plan in dat in de competitie op de tweede plaats eindigde.

fase 3

FLEXIBEL EN TOEKOMSTGERICHT PLAN

De kern van ons plan was dat pas ontwikkeld zou kunnen worden nadat de lokale gemeenschap geactiveerd was. Een gezond en gedragen plan is in onze beleving een voorwaarde om succesvol te zijn, in plaats van een plan te ontwerpen en dat vervolgens proberen te ‘verkopen’ aan de betrokken partijen. Een belangrijk onderdeel van ons voorstel was dan ook een strategie om de lokale gemeenschap vanaf dag 1 te activeren. Naast een open dag op het terrein zelf, zouden we ook onze eigen serious game Stadtego inzetten.

Cruciale kernwaarden

Om tot een gezonde en breed gedragen toekomstvisie te komen zijn de onderstaande kernwaarden cruciaal in het proces en de planvorming:

  • natuurinclusief: de toekomst is natuurinclusief. Ontwikkelen samen met de natuur leidt tot nieuwe woonmilieus en ruimte voor zowel natuur als mens met een aangename openbare ruimte.

  • flexibel: de toekomst laat zich niet voorspellen. Een masterplan moet gebaseerd zijn op samen geformuleerde kaders die ruimte bieden voor flexibiliteit. Zo ontstaat een levensvatbaar plan dat open staat voor initiatieven vanuit zowel de markt als de leefgemeenschap.

  • gedragen: de toekomst bouw je samen. Een masterplan moet ruimte bieden voor initiatieven en in staat zijn mee te bewegen. Door serious gaming in te zetten in het participatietraject komen we van individuele wensen tot gedeelde ambities.

  • toekomstbestendig: de toekomst is onzeker, kent bijvoorbeeld steeds meer weersextremen. Dit vraagt om een toekomstbestendige manier van ontwikkelen, inrichten en beheren.

Strategie voor gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkeling is een complex meerjarig proces. Samengevat gaat het in Goor om het openstellen van het gebied, het activeren en ontsluiten van het gebied en het scheppen van de condities om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Van daaruit kan organisch en gefaseerd ontwikkeld worden waarbij de cultuurhistorie hersteld wordt.

Wij kiezen ervoor om los te komen van de mono-functionaliteit en te kiezen voor diversiteit met een mix aan woon-werkmilieus. Meerdere spelers binnen een gebiedsontwikkeling zorgen voor een economisch weerbare positie en levendigheid. Ruimte bieden voor lokale initiatieven en niet te strak programmeren maken het economisch en technisch haalbaar en maken een gedragen plan mogelijk. Natuurlijk wel binnen het raamwerk dat we samen met lokale betrokkenen hebben gecreëerd. Daarom is participatie een basis ingrediënt in onze aanpak.

Inzending van IAA Architecten / Eelerwoude

Deel dit project op