Gebiedsontwikkeling op een voormalige luchtmachtbasis

Vliegbasis Twenthe

  1. landschapsarchitectuur

Nadat in 2003 het Rijk beslist heeft om de luchtmachtbasis Twenthe te sluiten, wordt op 1 januari 2008 het militair gebruik beëindigd. Eind 2009 besluiten de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en het Rijk het enorme terrein nieuwe functies te geven waaronder een commerciële burgerluchthaven. Sindsdien is door Area Development Twente (ADT) - een samenwerking tussen de provincie Overijssel en de gemeente Enschede - gewerkt aan de realisatie van deze ontwikkeling.

Als in juli 2014 de Provinciale Staten van Overijssel op basis van een rapportage van ADT constateert dat een commerciële burgerluchthaven politiek niet haalbaar is, volgt een heroriëntatie. Een commissie van wijzen adviseert om het gebruik van de luchthaven te continueren en het noordelijk deel op beperkte schaal te ontwikkelen tot een hoogwaardig bedrijventerrein.

De gebiedsontwikkeling krijgt de naam Technology Base Twente en is bedoeld om de regionale economie duurzaam te versterken, waarbij werkgelegenheid creëren de belangrijkste doelstelling is. Ook wordt de ontwikkeling benut om natuur, landschap en waterlopen te herstellen en te versterken door een groot deel van het gebied te gebruiken voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. Daarmee vraagt de gebiedsontwikkeling om een kader dat helderheid schept en tegelijkertijd flexibiliteit biedt.

RUIMTELIJK CASCO VOOR TECHNOLOGY BASE TWENTE

De herontwikkeling van de voormalige luchtmachtbasis vraagt om een zorgvuldig ruimtelijk proces. De afdeling Stedenbouw en landschap van IAA Architecten heeft hiervoor een reeks van werkzaamheden verricht. Na het advies van de commissie van wijzen heeft ADT de behoefte aan een bundeling van de beschikbare informatie in kaartvorm voor het 250 hectare grote terrein. In najaar 2014 krijgt de afdeling Stedenbouw en Landschap van IAA Architecten de opdracht een basisinformatieboek te vervaardigen voor ADT.

voorkant
uitgangspunten
plangebied
concept plangebied
backbone
landschappelijk casco
flora en fauna
water
cultuurhistorie
infra 1
infra 2
luchthaven
bebouwing ontwikkelkansen

In voorjaar 2016 wordt als vervolg daarop samen met de betrokken partijen in een aantal deelsessies een ruimtelijk casco opgesteld voor de ontwikkeling van de Technology Base Twente. Het ruimtelijk casco benoemt de huidige structuur en waarden van het gebied. Ook worden keuzes en uitgangspunten voor de inrichting van het gebied vastgelegd door een backbone aan te wijzen. Daarmee biedt het ruimtelijk casco een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Na de vervaardiging van het ruimtelijk casco volgen nog twee uitwerkingen: de vastlegging van de landscaping & signing en het proefverkavelen van het bouwprogramma. In de eerste worden de randvoorwaarden vastgelegd voor het behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten en uitstraling tijdens de ontwikkeling en het uiteindelijke beheer van het gebied. De tweede uitwerking toetst aan de hand van proefverkavelingen of het maximale programma de gewenste kwaliteit genereert.

Een project in samenwerking met NOHNIK

Deel dit project op